مقطع دکتری
رشته و گرایش: شیمی – تجزیه
محل اخذ مدرک: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال اخذ مدرک: ۱۳۹۲
عنوان رساله:

Determination of environmental pollutants by solid-phase microextraction based on nanostructured sorbents

معدل: ۱۹٫۴۴
مقطع کارشناسی ارشد:
رشته و گرایش: شیمی – تجزیه
محل اخذ مدرک: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸
عنوان پایان نامه:

Dispersive liquid-liquid microextrction and solidification of floating organic drop microextraction for preconcentration and determination of copper

معدل: ۱۸٫۷۸
مقطع کارشناسی:
رشته و گرایش: شیمی – محض
محل اخذ مدرک: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴