کسب رتبه دوم دوره کارشناسی
کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
کسب رتبه اول دوره دکتری
کسب رتبه ۶۰ در کنکور سراسری دوره کارشناسی ارشد
عضو انجمن شیمی ایران
عضو انجمن نخبگان جوان دانشگاهی
عضو فعال سازمان استاندارد ایران در تدوین استاندارد های ملی