دانشگاه شهید باهنر کرمان (شیمی عمومی یک و دو، شیمی تجزیه یک، دو و دستگاهی، روش های تجزیه مواد معدنی، آزمایشگاه شیمی عمومی یک و دو، آزمایشگاه تجریه یک و دو) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان (شیمی تجزیه پیشرفته دوره کارشناسی ارشد) از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵