سه سال سابقه کار در اداره کل غذا و دارو و استاندارد قشم به عنوان کارشناس ارشد آزمایشگاه دارویی
داوری ۵ مقاله از ژورنال Journal of Chromatography A

داوری ۲ مقاله از ژورنال MicrochimicaActa

داوری ۲ مقاله از ژورنال Microchemical Journal